REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIATLUX ŁUKASZ LISZEWSKI

§ 1

Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Siatlux Łukasz Liszewski (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
2. Właścicielem Sklepu jest Łukasz Liszewski. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§2

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Forma płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, rabaty i promocje nie sumują się.
3. Klient składając zamówienie / dokonując zakupu zobowiązuje się do dokonania opłaty.
4. Klient zobowiązuje się do dokonania opłaty za zakupione towary wraz z ceną wybranego sposobu przesyłki. 

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie standardowe jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty.

§4

Wysyłka towaru

Zamówiony towar, po wyprodukowaniu, jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

§5

Reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru Klient powinien odesłać do Sklepu (16-404

Jeleniewo, ul. Suwalska 40) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na koszt Klienta.

2. Sklep rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Zwroty

1.Sklep nie zwraca bezpośrednich kosztów wysyłki jakie poniesie Klient odsyłając zakupiony towar. 

2. Klient ma 14 dni od daty zakupu na odstąpienie od umowy.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy (bez podawania jakiejkolwiek przyczyny) w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w sklepie, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Aby zrezygnować z umowy, Klient powinien poinformować o decyzji składając oświadczenie, pisząc na adres: 16-404 Jeleniewo, ul. Suwalska 40. Można skorzystać ze wzoru reklamacji.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia (w tym koszt przesyłki). Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty. W tym przypadku towar odsyłany jest na koszt Klienta.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie prawa konsumenta.

§8

Ochrona prywatności

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

 

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………, dn .................... 20........ r.

 

 

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

 

DANE KLIENTA

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………...

Adres: ……………………………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………………………………tel. .…………………………………………...

Nr. rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………..

 

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI

 

Data nabycia towaru: …………………………………………………………………………………..

Nazwa towaru: ………………………………………………………………………………………….

Nr. paragonu/faktury: …………………………………………………………………………………..

Nr. karty gwarancyjnej: ………………………………………………………………………………..

Ogólna wartość towaru: ……………………….zł. 

 

 

ZGŁOSZENIE  REKLAMACJI

(opis wad i okoliczności ich powstania)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO

 

(.....) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(.....) usunięcie wady,

(.....) obniżenie ceny,

(.....) odstąpienie od umowy.

 

……………………………………..

(czytelny podpis reklamującego)

 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Data otrzymania reklamacji: …………………………….

Osoba rozpatrująca reklamację: ………………………..

Data rozpatrzenia reklamacji: …………………………..

 

 

 

 

…………………………………………..

(data, pieczątka i podpis sprzedawcy)